طراحی دستگاه چک پذیر

نام محصول

 دستگاه چک پذیر

نوع خدمات :

طراحی صنعتی و طراحی اجزای محصول

تاریخ انجام پروژه : 1392

کارفرما : شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی